Om förvaltaren

Antiloop AB grundades 2020 av Martin Sandquist, Anna Svahn och Peter Dahlberg med avsikt att skapa en multistrategifond med fokus på att kombinera flera olika tillgångsklasser och angreppssätt.

Antiloop AB, organisationsnummer 559242-0722, är en förvaltare av alternativa investeringsfonder (“AIF-förvaltare”) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“LAIF”). Antiloop AB har den xx maj 2021 erhållit Finansinspektionens tillstånd att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt LAIF. AIF-förvaltaren står under tillsyn av Finansinspektionen.

Antiloop Hedge är en specialfond enligt LAIF och riktar sig till allmänheten. Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren.

Fonden är en specialfond som placerar i börshandlade produkter med exponering mot  aktie-, ränte-, valuta- och/eller råvarumarknaden i totalt åtta olika strategier med låg  korrelation till varandra och som bygger på olika analysmetoder.  

De åtta strategierna utgör tillsammans fondens multistrategi. Samtliga åtta strategier i  fonden har enskilt låg korrelation till S&P 500 samt till varandra vilket ska bidra till  fondens målsättning om att leverera en stabil avkastningsström med låg korrelation till  S&P 500.  

Fondens allokering till de olika strategierna baseras på korrelationsegenskaper,  riskutnyttjande samt förväntad avkastningspotential. Målsättningen är att varje strategi  ska bidra med ungefär lika mycket risk till fonden som helhet.  

Varje strategi förvaltas oberoende av de andra med vissa undantag. Om korrelationen mot  S&P 500 blir för hög på grund av en enskild strategis exponering kan det föranleda att  positioner tas i andra strategier för att minska korrelationen.  

Strategierna har olika tidshorisonter, från väldigt kortsiktigt (minuter) till väldigt  långsiktigt (år). De är även diversifierade över många tillgångsslag som aktier, råvaror,  räntor, valutor, obligationer samt över olika universum som enskilda aktier, ETF:er,  terminer, spot marknader, och spreadar. De skiljer sig även i angreppsätt där en del är  baserade på fundamental analys och andra är baserade på ren teknisk analys. De skiljer  sig även baserat på graden av systematik: en del är diskretionära medan andra är  systematiska.  

Grundtanken är att skapa så många okorrelerade positioner som möjligt där varje  position har en relativ liten inverkan på den totala portföljen. Varje strategi har en  riskmålsättning och en risklimit. [Mer information om fondens förvaltningskoncept (link to: Antiloophedge.se/fonden)].

REVISOR

AIF-förvaltarens styrelse har utsett PriceWaterhouseCoopers AB, ett registrerat revisionsbolag. Daniel Algotsson är huvudansvarig revisor.

AIF-FÖRVALTARENS ORGANISATION

Anna Svahn är AIF-förvaltarens verkställande direktör och Martin Sandquist fondens ansvariga förvaltare och i förvaltningsteamet utöver Anna Svahn och Martin Sandquist ingår även Karl-Mikael Syding. 

Cecilia Hollerup är ansvarig för regelefterlevnadsfunktionen. AIF-förvaltaren anlitar Cecilia på konsultbasis genom ett avtal med Transcendent Group AB. AIF-förvaltaren har även ingått ett uppdragsavtal med Moneo AB avseende funktion för internrevision.

AIF-förvaltaren har ingått ett uppdragsavtal med AIF Management AB som ingår i samma koncern som AIFM Capital AB vad gäller fondadministrationstjänster, ekonomitjänster samt värderingstjänster. 

AIF-förvaltaren har dessutom ingått ett uppdragsavtal med Sundtech Technologies, som tillhandahåller driftsstöd för Antiloops IT-system.